Lagen om offentlig upphandling

LOU, Lagen om offentlig upphandling, är den lag som styr hur olika typer av offentliga aktörer får handla varor och tjänster. Kort sammanfattat är det en uppsättning regler som ska skapa en rättvis konkurrens och motverka korruption. Myndigheter och statliga företag upphandlar för hundratals miljarder varje år vilket givetvis gör att det är extremt viktigt att detta sker på rätt sätt. Enskilda tjänstemän ska inte kunna premiera sina vänners företag och små aktörer ska kunna verka på någorlunda likvärdiga villkor som stora.

En vanlig missuppfattning om LOU är att den har som syfte att göra det billigt för myndigheter att handla. Det stämmer inte utan det är just antikorruptionen som är det centrala. Vi vill inte att Sverige och Europa ska bli som till exempel Latinamerika där det är lätt att muta till sig ett offentligt kontrakt. Då behövs regler som styr hur det ska fungera.

Lagen i korthet

LOU bygger på fem olika principer: likabehandling, icke-diskriminering, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande. Om ett företag vill delta i en upphandling och anser att den bryter mot en av principerna går det att anmärka på det och förhoppningsvis få myndigheten att ändra i kravställningen. Ett exempel på det är när orimliga referenskrav ställs. Om det handlar om ett kontrakt på 20 miljoner och myndigheten ställer krav på referenser som är värda 100 miljoner styck är det oproportionerligt och riskerar att utan anledning diskriminera mindre aktörer.

Ett krav som är vanligt i LOU är att man ska ha olika typer av ledningssystem inom framför allt miljö och kvalitet. Det handlar ofta om en ISO-certifiering men i nästan alla fall accepteras även certifiering enligt andra system. Ett företag som vill in på den offentliga marknaden har mycket att vinna på att investera i att utveckla ett ledningssystem då detta underlättar väldigt mycket när man ska lämna anbud. LOU uppfattas ofta som formaliatung vilket det här är ett exempel på. Men när du har lämnat ett par anbud känner du oftast igen kraven och har alla dokument klara sedan tidigare.

Är LOU alltid lägsta pris

En vanlig missuppfattning om LOU är att den alltid utvärderar på lägsta pris, vilket också gör att många företag drar sig för att lämna svar i upphandlingar. LOU är dock mycket mera flexibel än så och den formulering som ofta åtkommer är “bästa förhållande mellan pris och kvalitet”. Det vill säga att myndigheten väger in andra faktorer i sin utvärdering där prisavdrag kan ges om ett anbudsgivande företag har bra processer eller andra faktorer som myndigheten anser ska ge mervärde. Myndigheten har också rätt att utesluta företag som de anser ger ett onormalt lågt pris. Det är ett sätt att försöka undvika att någon ska prisdumpa sig in på ett offentligt kontrakt och sedan kompensera det genom att fakturera många fler timmar än som egentligen levererats.

Sveriges politik

flash-blog